Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

 

Adatkezelő a Green Rabbit Termékmediátor Kft., az adatkezelési azonosítószám beszerzése folyamatban van.

A Green Rabbit Termékmediátor Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy a működéséhez kapcsolódó bármely tevékenysége megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

I. Bevezetés

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a Green Rabbit Termékmediátor Kft.-től megrendelt szolgáltatások teljesítése,  internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások,valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik.  Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik. 
 2. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvekrendelkeznek a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás.
 3. Az Adatkezelési Irányelvekegyoldalúan módosíthatók oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.
 4. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Green Rabbit Termékmediátor Kft.az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokban csak azok a felhasználók érintettek, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez tartozó meghatározott helyen.

II. Alapelvek

 1. A Green Rabbit Termékmediátor Kft.a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679  sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
 2. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
 3. A Green Rabbit Termékmediátor Kft.az ügyfél / felhasználó adatait kizárólag jelen Irányelvekben meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges, a Green Rabbit Termékmediátor Kft.az érdekmérlegelés elve szerint kezeli az adatokat, azaz, csak abban az esetben, amennyiben joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
 4. A Green Rabbit Termékmediátor Kft.minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszannak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 5. A jelen Adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

 1. Az  adatok kezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében: 

(I)  az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől / felhasználótól való megkülönböztetése

(II) kapcsolattartás, eDM: hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról

(III) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése

(IV) a Szolgáltatás testreszabásának elősegítése

(V) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés 

(VI) külön hozzájárulás esetén reklámtartalmú közvetlen üzletszerzési- illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

(VII) vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele

 1. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.
 2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 3. A Green Rabbit Termékmediátor Kft. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
 4. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.
 5. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklámtartalmú közvetlen üzletszerzési- illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.
 6. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.


IV. Korlátozások

 1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

V. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését a meghatározott elérhetőség(ek)en.
 2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását a honlapon, a meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. e-mail útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).
 3. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik), az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 4. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési- illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

B. Tájékoztatás kérése

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@greenrabbit.hu címen.
 2. A Green Rabbit Termékmediátor Kft.a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt és feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:
  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Green Rabbit Termékmediátor Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét. 
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
  3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

D. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

VI. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külső) személyhez nem történik.

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége.

Külső szolgáltatók

A Green Rabbit Termékmediátor Kft. egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősülnek adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

 

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

 

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Honlap: www.posta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.

 

 

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

 

ShopRenter.hu Kft. 

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Cégjegyzékszám: 09-09-020636

Adószám: 23174108-2-09

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím,szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím.

 

Mailmaster Kft.

Székhely: 1104 Budapest, Lavotta utca 3. IX. em. 38.

Cégjegyzékszám: 01-09-963419

Adószám: 23391341-2-42

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím.

 

 Gödöllő, 2018. május